VEDTÆGTER

§ 1. Klubbens Navn er Lemvig Karateklub Tenshinkan (LKK), som er hjemhørende i Lemvig Kommune.

§ 2. Klubbens primære formål er at opøve sine medlemmer i Tenshinkan Karate.

§ 3. Klubben kan være medlem af idrætslige forbund, unioner, organisationer o.l., der regionalt, på landsplan eller internationalt beskæftiger sig med karate.

§ 4. Enhver uberygtet person over 15 år kan optages i klubben som aktivt eller passivt medlem.

a) Børn og unge under 15 år kan også optages i klubben som aktive medlemmer. Den nedre aldersgrænse for optagelse af børne- og ungdomsmedlemmer under 15 år fastsættes af cheftræneren i samråd med bestyrelsen.

b) Straffede personer kan ikke uden videre optages i klubben.

c) Bestyrelsen træffer beslutning om medlemskab og evt. eksklusion af medlemmer, hvis adfærd kan give klubben et dårligt omdømme.

d) Medlemmer, der ikke efterkommer instruktørens anvisninger, henstillinger eller ikke lever op til den ønskede karateetikette, kan ekskluderes efter chefinstruktørens indstilling.

§ 5. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 6. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formanden beretning og godkendelse.

 3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse.

 4. Fastsættelse af næste års kontingent.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse.

 7. Valg af suppleant.

 8. Valg af to revisorer.

 9. Eventuelt.


a) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og skal bekendtgøres på klubbens hjemmeside og via de sociale medier med mindst 8 dages varsel til dens afholdelse.

b) Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af stemmeberettigede medlemmer ønsker det eller det ønskes af chefinstruktøren.

§ 7. Klubbens bestyrelse består af tre medlemmer, som senest 8 dage efter generalforsamlingen, konstituerer sig med:.

 1. Formand.

 2. Kasserer.

 3. Sekretær, der tillige er stedfortræder for formanden.


a) Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af Lemvig Karateklub Tenshinkan.

b) Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben. Bestyrelsen er beslutningsdygtige når to bestyrelsesmedlemmer deltager i et indkaldt bestyrelsesmøde.

§ 8. Hvem er stemmeberettiget.

a) Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer over 14 år.

b) Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.

c) Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 9. Regnskab.

a) Regnskabsåret er kalenderåret.

b) Regnskabet fremlægges, revideret af to revisorer, ved den ordinære generalforsamling.

c) Klubbens sekretær fører forhandlingsprotokol ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

d) Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 10. Ved kontingentrestancer og anden gæld til klubben, slettes medlemskabet, efter passende rykkerprocedure er fulgt. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning herom.

§ 11. Bestyrelsen nedsætter og nedlægger udvalg efter behov.

§ 12. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til klubbens kasserer.

§ 13. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

§ 14. Klubben opløses såfremt ¾ af de aktive medlemmer over 14 år ønsker det. Beslutning herom tages på en ekstraordinær generalforsamling. Her kræves almindeligt stemmeflertal.

§ 15. Hvis klubben opløses tilfalder dens aktiver en humanitær organisation, der er bosidende i Lemvig Kommune.